رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود با حضور در تعدادی از روستاهای حومه حماه از مجروحان ارتش عربی سوریه عیادت کرد

حماه- سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه همسر و فرزندانش از  مجروحان ارتش و نیروهای مسلح سوریه در روستاهایشان در حومه حماه عیادت کرد.

در روستای تل اعفر رئیس جمهور دکتر بشار اسد و خانواده‌اش از محمد احمد خلیل، یکی از نظامیان زخمی ارتش سوریه  در دفاع از این کشور که  حدود ۹۰ درصد دچار جانبازی  شد، عیادت کردند.این سرباز ارتش سوریه در چارچوب برنامه جریح الوطن/مجروح میهن مخصوص معالجه مجروحان ارتش و نیروهای مسلح  مداوا می‌شود.

 

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نیز با حضور در روستای ربعو از  “فاطر حسن منصور” یکی از نظامیان مجروح ارتش عربی سوریه  عیادت کرد. این سرباز ارتش  حدود ۹۰ درصد دچار جانبازی شده و در چارچوب برنامه «جریح الوطن /مجروح میهن» مخصوص معالجه مجروحان ارتش سوریه و نیروهای مسلح نیز مداوا می‌شود.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نیز با حضور در روستاهای متنا و دیرشمیل در حومه حماه از شماری از مجروحان عیادت کرد.

 

 

 

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  محمد أحمد خليل

 

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  فاطر حسين منصور

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح  أحمد محمد العلی

 

عیادت رئیس جمهور دکتر بشار اسد به همراه خانواده خود از مجروح أيهم محمود دنيا

 

غیاث جاویش/م.خ